Termos e condicións

Obxeto

As presentes Condicións Xerais regulan o uso do sitio web www.compranomorrazo.com/compra, do que é titular a FEDERACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO (en adiante, FECIMO), donde compranomorrazo.com  actúa como Marketplace, na venda de produtos d@s comerciantes das vilas de Bueu, Moaña e Cangas do Morrazo.

O presente documento establece as condicións nas que  FECIMO pon a disposición do USUARIO COMPRADOR, no Marketplace de  ComerciodoMorrazo, produtos comercializados por outros vendedores, intermediando FECIMO na compravenda dos productos dos citados establecementos.

Tamén se identifican aos usuarios do servizo, que poderán ser usuarios que vendan ou usuarios que compren productos en www.compranomorrazo.com/compra (en adiante USUARIO VENDEDOR e USUARIO COMPRADOR respectivamente).

A adquisición de calquera dos produtos conleva a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das Condicións Xerais que se indican, sen perxuízo da aceptación das Condicións Particulares que puideran ser de aplicación ao adquirir determinados produtos.

Estas Condicións Xerais poderán ser modificadas sen notificación previa, polo tanto, é recomendable ler atentamente o seu contido antes de proceder á adquisición de calquera dos produtos ofertados.

Identificación

FECIMO, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle que:

 • A súa denominación social é: FEDERACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO.
 • O seu nome comercial é: FECIMO.
 • O seu CIF: G36179018.
 • O seu domicilio social está en: Avda de Vigo nº 91-Baixo – 36940 – Cangas do Morrazo (Pontevedra)
 • Está inscrita no SMAC con data de rexistro de 04/08/2004 e nº36/447

Comunicacións

Para comunicarse con nós , poñemos a súa disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:

 • Tfno: 986305000 / 699516646.
 • Correo electrónico: fecimo@fecimo.es
 • Dirección postal: Avda de Vigo nº 91-Baixo – 36940 – Cangas do Morrazo (Pontevedra)

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e FECIMO consideraranse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de calquer medio dos detallados anteriormente.

Recollida de datos

FECIMO informalle de que no rexistro e na realización da compra, vostede autoriza a recollida da seguinte información de carácter persoal:

 • Nome e apelidos.
 • Correo electrónico.
 • Teléfono de contacto.
 • Dirección postal.
 • Número de tarxeta, caducidade e código de seguridade da mesma.

O tratamento destos datos será coa finalidade de asegurar o correcto funcionamento da funcionalidade ofrecida polo sitio web/app.

Funcionamento do Marketplace

O marketplace de FECIMO permite ao USUARIO COMPRADOR consultar e comprar produtos comercializados polos vendedores no sitio web de ComerciodoMorrazo. As operacións realizadas a través do Marketplace de FECIMO celébranse directamente entre o USUARIO COMPRADOR e os Vendedores, en cumprimento cos preceptos e demais requisitos legais que rexen en cada momento.

FECIMO non asume a posición de axente / distribuidor / representante dos Vendedores, nin de revendedor dos Produtos propostos polos Vendedores a través do Marketplace de ComerciodoMorrazo. Os produtos anunciados e vendidos no Marketplace de ComerciodoMorrazo son da exclusiva responsabilidade dos Vendedores, especialmente no que se refire á súa propiedade, calidade, seguridade, orixe, garantía e cumprimento da lexislación aplicable. A venda en liña só é válida e aplicable ao territorio nacional de España peninsular.

Produtos

Os produtos ofertados en www.compranomorrazo.com/compra, xunto coas características principais dos mesmos e o seu prezo, que aparecen en pantalla, é información facilitada exclusivamente polo USUARIO VENDEDOR.

FECIMO non posúe ningún dos artigos postos á venda polos USUARIOS VENDEDORES, e está involucrado na transacción real na medida que actúa como intermediario entre compradores e vendedores.

Todos os produtos comercializados no marketplace de ComerciodoMorrazo son novos, non aceptándose a comercialización de produtos usados ou de segunda man.

Queda prohibida a venda dos seguintes artigos, enumerados de forma non exhaustiva:

 • Calquera artigo cuxa venda ou publicidade sexa ilegal ou estea prohibida por calquer lexislación, lei, regulamento, orde ou regulación aplicable.
 • Calquera artigo que o USUARIO VENDEDOR non teña dereito a vender.
 • Calquera artigo que infrinxa ou viole os dereitos de calquer persoa.
 • Calquera outro artigo que, a discreción de FECIMO, sexa contrario aos Termos e Condicións establecidos.

Celebración do contrato de compra

O contrato de compravenda faise directamente entre o USUARIO COMPRADOR e o USUARIO VENDEDOR.

Os contratos de compra e venda dos Produtos, dispoñibles polos Vendedores celébranse entre os Vendedores e o Cliente baixo a condición de que os Produtos estean dispoñibles. Os Vendedores deben confirmar ao Cliente a aceptación dos pedidos no prazo máximo de 24 (vinte e catro) horas a partir da recepción da solicitude dos respectivos pedidos. Se os Vendedores non aceptan os pedidos no prazo máximo de 24 (vinte e catro) horas, o contrato de compra e venda (entre o Cliente e os Vendedores) será automaticamente resolvido e os valores pagos polo Cliente serán reembolsados.

De existir dispoñibilidade, O USUARIO VENDEDOR estará obrigado a celebrar e completar a compravenda dos seus produtos. Por ilo, non poderá retirar o seu produto salvo que se dean circunstancias especiais, de mutuo acordo co USUARIO COMPRADOR e a aprobación de FECIMO, a efectos de realizar os cambios pertinentes no cobro das comisións xeradas pola transacción.

Unha vez dentro de www.compranomorrazo.com/compra, e para acceder á compra dos produtos dispoñibles, o USUARIO COMPRADOR deberá seguir todas as instrucións indicadas no proceso de compra e/ou rexistro, o cal suporá a lectura e aceptación de todas as condicións xerais e particulares fixadas na web.

Os menores de 18 anos só poderán utilizar os servizos de FECIMO baixo a supervisión dun pai/nai ou titor/a. A Asociación de Comerciantes da FECIMO queda eximida de toda a responsabilidade respecto ao acceso inadecuado de menores á web. É responsabilidade dos seus proxenitores ou titores exercer un control axeitado sobre a actividade dos fillos ou menores ao seu cargo ou ben instalar algunha das ferramentas de control de uso de internet co obxecto de evitar o acceso a materiais ou contidos non aptos para menores.

FECIMO, resérvase o dereito de admisión de calquera persoa física ou xurídica como usuario rexistrado de www.compranomorrazo.com/compra, posto que isto implica unha serie de condicións e vantaxes reservadas para os seus usuarios.

O proceso de rexistro en www.compranomorrazo.com/compra estará sempre mediado e controlado por FECIMO, executándose en dito control o dereito de admisión como usuario.

A pesar de que FECIMO, coa finalidade de ofrecer un servizo de calidade, selecciona, revisa e controla de maneira periódica os produtos postos á venda en www.compranomorrazo.com/compra, do mesmo modo que revisa e controla nas mesmas condicións os perfís dos Usuarios, FECIMO non se compromete á veracidade dos datos aportados, nin é responsable de posibles danos a terceiros por estos contidos.

Dispoñibilidade e substitucións

FECIMO pretende garantir a dispoñibilidade de todos os produtos que están publicitados a través de www.compranomorrazo.com/compra. Non obstante, no caso de que calquera produto solicitado non estivera dispoñible ou o mesmo se houbese esgotado, informaraselle ao USUARIO COMPRADOR do procedemento que se seguirá para proceder á devolución do importe pagado polo produto non dispoñible o antes posible.

Si o USUARIO VENDEDOR se retrasara inxustificadamente na devolución das cantidades aboadas, o USUARIO COMPRADOR poderá reclamar o dobre da cantidade adeudada.

Usuarios compradores

O Marketplace de FECIMO está destinado unicamente aos USUARIO COMPRADORES particulares residentes en España peninsular. O USUARIO COMPRADOR empresa non poderá realizar compras no Marketplace de ComerciodoMorrazo.

O USUARIO COMPRADOR só pode comprar no marketplace despois de aceptar os Termos e Condicións e a Política de Privacidade sen restrición nin reserva, e despois da creación dunha conta de USUARIO COMPRADOR en particular no sitio web de ComerciodoMorrazo.

A aceptación reflíctese na aceptación dixital dos presentes Termos e condicións ao comprar no sitio web de ComerciodoMorrazo.

Proceso de compra

O proceso de compra realízase de forma autónoma polo cliente na web www.compranomorrazo.com/compra.

Ao comprar no sitio web www.compranomorrazo.com/compra, o cliente terá que ter unha conta de cliente particular e aceptar a aceptación dixital dos presentes Termos e condicións.

Despois do pago, os pedidos deberán ser aceptados polos Vendedores, sendo que esta aceptación (ou rexeitamento) xera un email de información para o Cliente.

O usuario que venda ou compre produtos en www.compranomorrazo.com/compra deberá darse de alta a través do formulario previsto ao efecto por FECIMO, facilitando todos os datos requeridos: datos que en calquer caso serán veraces, exactos e completos sobre a súa identidade e que o Usuario deberá consentir expresamente mediante a aceptación da política de privacidade de www.compranomorrazo.com/compra.

Para realizar algunha compra ou venda de produtos en www.compranomorrazo.com/compra, é necesario que o Usuario sexa maior de idade.

FECIMO confirmará ao USUARIO COMPRADOR a transacción realizada ao finalizar o proceso de compra ao correo electrónico facilitado, indicándolle o prazo de entrega dos produtos adquiridos. Do mesmo modo, FECIMO confirmará la venda ao USUARIO VENDEDOR por email e lle ofrecerá información sobre cómo proceder, indicando os prazos de entrega do produto vendido.

Os gastos de envío serán asumidos polo USUARIO COMPRADOR, sendo estos informados no proceso de pedido e debendo ser aceptados polo USUARIO COMPRADOR con anterioridade á aceptación da compra.

O proceso de compra deberase realizar como Usuario rexistrado.

Os pasos a seguir para realizar a compra como USUARIO COMPRADOR no primeiro acceso son:

 • 1. Selección dos produtos a incluir no carriño.
 • 2. Acceso al carriño para realizar o pedido.
 • 3. Introdución dos datos personais e rexistro.
 • 4. Introdución da dirección de envío.
 • 5. Selección do método de envío.
 • 6. Confirmación do pago do pedido.

Os pasos a seguir para realizar a compra como USUARIO COMPRADOR rexistrado son:

 • 1. Selección dos produtos a incluir no carriño.
 • 2. Acceso ao carriño para realizar pedido.
 • 3. Identificación do USUARIO COMPRADOR a través do seu usuario e contrasinal.
 • 4. Confirmación dos datos personais.
 • 5. Confirmación da dirección de envío.
 • 6. Selección do método de envío.
 • 7. Confirmación do pago do pedido.

Asi mesmo, é recomendable que o USUARIO COMPRADOR imprima e/ou garde unha copia en soporte duradeiro das condicións de venda ao realizar o seu pedido, así como tamén do comprobante de recepción enviado por FECIMO por correo electrónico.

Condicións de venda

Para vender produtos en www.compranomorrazo.com/compra, o USUARIO VENDEDOR deberá cumprir coa condición de ser persoa física ou xurídica con razón social ou centro de traballo nalgún dos Concellos que conforman a Mancomunidade de Concellos do Morrazo (Bueu, Cangas e Moaña).

O uso do presente marketplace é exclusivo para asociados a FECIMO, sen prexuízo dos acordos comerciais aos que poida chegar FECIMO con outras entidades para a participación de terceiras empresas.

O USUARIO VENDEDOR deberá publicar as imaxes dos produtos postos á venda e o prezo de acordo coas características indicadas, así como clasificar estes na categoría axeitada, indicando ademais na ficha do produto o ive aplicable ao produto, o stock, referencia e peso do produto para o cálculo do custe de transporte.

Non estará permitido incluír enlaces, nin anuncios a outros bens ou perfís corporativos que non estean vendendo a través de www.compranomorrazo.com/compra.

O USUARIO VENDEDOR, comprométese a proporcionar os datos de contacto, dirección de recollida, prezos de transportista ou dirección de remitente, pago e/ou facturación correctos e veraces, así como mantelos en todo momento actualizados, non asumindo FECIMO ningunha responsabilidade en caso contrario.

Facturación

A emisión da factura é da enteira responsabilidade dos Vendedores de Marketplace. A factura será emitida por este, en cumprimento cos preceptos e demais requisitos fiscais que se aplican en cada momento.

Envíos

A xestión loxística dos pedidos corresponde ao USUARIO VENDEDOR.

O USUARIO COMPRADOR, comprométese a proporcionar a FECIMO os datos de dirección de entrega correctos que serán utilizados para a realización do envío. O pedido entregarase no domicilio designado polo USUARIO COMPRADOR no momento da contratación.

O ámbito de entrega recolle as seguintes zonas: Concello de Moaña, Concello de Cangas, Concello de Bueu e Concello de Marín, pudendo ampliarse en función das necesidades e sempre a criterio de FECIMO.

En caso de realizar un pedido e que este esté en proceso de entrega e non se poida entregar por motivos alleos ao USUARIO VENDEDOR o USUARIO COMPRADOR non terá dereito a reclamación algunha.

Os pedidos dentro de comarca serán entregados dentro das 48h posteriores á confirmación do pedido polo USUARIO VENDEDOR.

En todo o momento o USUARIO COMPRADOR, saberá en que punto se atopa o seu pedido, xa que se avisará do mesmo a través do correo electrónico.

As distintas fases nas que se pode atopar un pedido son: – Pendente aceptación, Aceptado, En preparación, Listo para entrega, Completado. Cando pase a Completado, o pedido atoparase en reparto.

En casos de moita recepción de pedidos e debido ao proceso de preparación dos mesmos, o prazo de entrega poderá exenderse, sen que isto supoña ningún tipo de contraprestación ao USUARIO COMPRADOR.

Conformidade de recepción

É responsabilidade do Cliente confirmar a recepción dos Produtos e a conformidade dos mesmos. Os Produtos asúmense como recibidos no prazo de 21 (vinte e un) días transcorridos a partir da data da respectiva expedición. Esta cláusula non prexudica ou condiciona os dereitos do consumidor previstos pola lei.

Recollida en tienda

Sempre e cando o USUARIO VENDEDOR ofreza esta opción, o USUARIO COMPRADOR poderá tamén recoller o pedido no establecemento comercial do USUARIO VENDEDOR. Ofreceráselle a opción de Recollida en Tenda só cando os vendedores fagan dispoñible este método de entrega.

O Cliente poderá elixir o lugar e o método de entrega no proceso de checkout.

Cando o cliente opta por Recollida en Tenda como método de entrega, comprométese a recoller os seus pedidos na tenda seleccionada dentro dos quince (15) días seguintes a ser notificado de que estes están dispoñibles para a recollida.

No caso de que o Cliente non proceda á retirada dos pedidos no devandito prazo, estas serán enviadas para a súa destrución, perdendo o Cliente o dereito a calquera reembolso.

PREZOS, GASTOS E IMPOSTOS

Os prezos dos produtos que se recollen en www.compranomorrazo.com/compra, expresaranse en Euros.

Os prezos finais de todos os produtos, (e no seu, os prezos finais por unidade de medida, cando sexa obrigatorio) xunto as súas características, as ofertas, descontos, etc., refléxanse en cada un dos artigos que aparecen na web.

 • Os produtos teñen o IVE incluido, debendo o USUARIO VENDEDOR especificar o tipo de IVE a aplicar a cada producto incluido en www.compranomorrazo.com/compra.
 • Os gastos de envío, serán os vixentes nos convenios de loxística suscritos por FECIMO e publicados na web, podende ser de balde naquelas tendas que indiquen as contías a partires das que se bonifican ditos gastos. Para estes supostos, aparecerá na pantalla de compra-venda, a opción de seleccionar «Envío gratuito»

Os prezos dos produtos poden variar en calquera momento. Neste caso, o prezo a aplicar será o vixente na data de realización do pedido. De calqueira modo, o custo final será comunicado ao USUARIO COMPRADOR no proceso de compra electrónica antes de que éste formalice a súa aceptación.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN USUARIOS VENDEDORES

Tanto a inscrición e aprobación para vender como a publicación de produtos no marketplace non ten ningún custo e é gratuíto para tódalas empresas situadas no Morrazo.

As empresas vendedoras pagarán unha taxa fixa de 0,35€ por venda realizada +3% do importe da venda ao Marketplace en concepto de gastos de xestión e comisións. (Este custo inclúe o gasto de comisión bancaria de Servired/Redsys/PayPal).

A tarifa porcentual do 3% aplícase ao prezo total da compra, é dicir o prezo do artigo, IVE e gastos de envío (de ser o caso).

A Federación resérvase o dereito de revisar e modificar as presentes tarifas, previa información ás empresas vendedoras participantes.

FORMAS DE PAGO

FECIMO pon a súa disposición estas formas de pago:

 • a. Pago online Servired/Redsys
  Pode realizar o pago de maneira inmediata a través da pasarela de pago seguro SSL Servired/RedSys (ABANCA). Esta pasarela envíao ao TPV da entidade bancaria para ingresar a súa información para o pago. Os datos tanto persoais como bancarios trataranse de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro (LOPDGDD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratameento de datos personais e á libre circulación destos datos detallado no Aviso legal e a Política de privacidade do sitio web.
 • b. Pago a través de PayPal
  Aceptamos pagos con tarxetas de crédito e débito Visa, Mastercard e American Express e conta de PayPal.

Que é PayPal?

PayPal é un servizo que permite realizar pagos seguros con tarxeta en liña ou conta bancaria, sen necesidade de manexar nós os datos individuais do USUARIO COMPRADOR.

Os principais beneficios de usar Stripe son:

 • A información da súa tarxeta ou conta é procesada por PayPal e non por nós. Se algo caracteriza a PayPal é que é famoso pola súa seguridade de datos, o que é o convirte en líder na industria.
 • Protección do USUARIO COMPRADOR. Se non recibes o artigo ou non coincide coa descrición do vendedor terás cobertura por parte de PayPal.
 • PayPal, permite completar o pago desde o sitio web de www.compranomorrazo.com/compra, polo que non necesita saltar a varias páxinas de pago para realizar uhna transacción simple.

PAGOS DAS VENDAS

FECIMO liquidará, unha vez completado o pedido e transcorrido o prazo legal de desestimento, ao USUARIO VENDEDOR, a cantidade resultante do vendido restando a cantidade fixada en concepto de cota de participación no proxecto.

O importe de cada compra deposítase na conta bancaria de “ComerciodoMorrazo”.

Cada luns realizarase unha transferencia total co importe das compras acumuladas no período liquidable anterior, descontando “ComerciodoMorrazo” a tarifa definida nas tarifas de participación de vendedores. As transferencias realizaranse ao número de conta indicado no perfil de vendedor por cada empresa.

A efectos de cómputo de prazos, entenderase como venda en período liquidable aquela en a que transcorrese o prazo legal de devolución de artigos adquiridos por internet (14 días naturais desde a data de entrega), sen que o comprador manifeste ou solicite a devolución do artigo.

En calquera momento, a FECIMO, pode modificar as fórmulas de pago.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS E DESESTIMENTO

De conformidade coa normativa de consumidores, os servizos de intermediación prestados por FECIMO non poderán ser obxecto de desestimento polo Usuario cando se houbese confirmado a transacción ao USUARIO COMPRADOR e ao USUARIO VENDEDOR porque o servizo enténdese completamente executado, circunstancia que é coñecida e aceptada polo USUARIO COMPRADOR e o USUARIO VENDEDOR.

En virtude da lexislación vixente, o USUARIO COMPRADOR ten, nun prazo de 14 (catorce) días a partir da data de recepción do Produto(s) pedido(s), o dereito para resolver libremente o contrato co USUARIO VENDEDOR. A devolución dos produtos é responsabilidade do USUARIO COMPRADOR.

ComerciodoMorrazo non intervén no proceso de devolución. O USUARIO COMPRADOR deberá articular directamente co USUARIO VENDEDOR a devolución dos Produtos.

Incumbe ao USUARIO COMPRADOR soportar o custo da devolución do ben, excepto cando os Vendedores acepten expresamente soportar ese custo. No caso de que os Vendedores non se ofrezan para recoller eles mesmos o ben, o USUARIO COMPRADOR debe no prazo de 14 (catorce) días a partir da data en que comunicase a súa decisión de devolución, devolver os Produtos aos Vendedores.

O reembolso do importe pago polos produtos devoltos é efectuado por ComerciodoMorrazo ao USUARIO COMPRADOR no prazo máximo de 14 (catorce) días corridos a partir da data en que os Vendedores confirmen a recepción e conformidade dos pedidos devoltos polo USUARIO COMPRADOR ou o USUARIO COMPRADOR presente a ComerciodoMorrazo os documentos que demostren a devolución.

GARANTÍA

O USUARIO VENDEDOR debe responder ante o USUARIO COMPRADOR por cualquer defecto na Calidade dun produto, de acordo co establecido na súa política de garantía e según o consagrado no Estatuto do Consumidor.

RESPONSABILIDADE E EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE

www.compranomorrazo.com/compra é un Marketplace que pon en contacto compradores e vendedores de diferentes produtos, en ningún caso é propietario nin exerce ningunha titularidade nin control dos produtos postos á venda, salvo que se exprese o contrario exonerándose de calquera responsabilidade en caso de desacordo entre as partes. Sen perxuízo do anterior, FECIMO empregará a máxima dilixencia para garantir o bo funcionamento da plataforma.

Toda a información dos produtos publicados en www.compranomorrazo.com/compra foi facilitada polo USUARIO VENDEDOR que pon á venda o produto polo que FECIMO non pode garantir a calidade dos mesmos, e/ou as descricións que facilitan os vendedores. Por outra parte, as imaxes que aparecen na web, teñen a finalidade de aportar máis información sobre os produtos pero poden non corresponderse cos produtos que reciba no seu domicilio.

No tocante ao tratamento dos seus datos persoais, pode comprobar dito tratamento na política de privacidade

O acceso, contratación e uso dos produtos ofrecidos por www.compranomorrazo.com/compra require dun ordenador ou dispositivo móbil e dunha conexión a Internet. Os gastos asociados a ditos elementos non se encontran incluidos dentro dos prezos descritos nas presentes condicións legais. Para unha correcta navegación no noso portal, é necesario navegar de xeito non incógnito, do contrario non nos facemos responsables de posibles erros no transcurso da experiencia de compra.

FECIMO desenvolve a máxima dilixencia na implementación de medidas de seguridade, nembargantes, non asume responsabilidade algunha en relación á custodia e o bo uso dos contrasinais para acceder a www.compranomorrazo.com/compra, que serán responsabilidade exclusiva do USUARIO COMPRADOR.

ATENCIÓN AO USUARIO COMPRADOR E RECLAMACIÓNS

Para interpoñer calquera queixa ou reclamación ante FECIMO, o usuario deberá dirixirse ao departamento de atención ao USUARIO COMPRADOR ben no número de teléfono 986 30 50 00, ou ben a través da dirección de correo electrónico fecimo@fecimo.es

Según a Resolución de litixios en liña en materia de consumo da UE e conforme ao Art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013, informámoslle que a Comisión Europea facilita a todos os consumidores unha plataforma de resolución de litixios en liña que se encontra dispoñible no seguinte enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A páxina web www.compranomorrazo.com/compra, está creada en PRESTASHOP cunha licenza gratuita – GNU GPL v3

LEXISLACIÓN APLICABLE

As condicións presentes, rexiranse pola lexislación española vixente. As partes acordan, con renuncia expresa a calquer foro que puidera corresponderlles, someter cantas diverxencias puideran xurdir con motivo da execución e interpretación do presente contrato aos Xuzgados e Tribunais de Cangas do Morrazo.

 • Rexistrarme

Nuevo registro de cuenta

Xa tes unha conta?

Acceder Restablecer clave