Bases do sorteo

O SORTEO XA REMATOU

 1. OBXECTO

A Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo_FECIMO, desenvolverá do 01 ao 21 de xullo de 2020, ambos inclusive, a promoción "QUE NON CHE ROUBEN A PRIMAVERA DO COMERCIO LOCAL"  (de aquí en diante CAMPAÑA). Esta Campaña pretende transmitir aos consumidores un atractivo promocional que incentive a realización das compras nos establecementos asociados adheridos, ofrecendo a posibilidade de acadar importantes premios.

 

 1. ÁMBITO DA PROMOCIÓN

Esta promoción terá o seu ámbito nos establecementos comerciais e demáis empresas integradas na Federación a través das súas asociacións, que decidan voluntariamente participar na mesma (sempre e cando os mesmos atópense abertos ao público e en normal funcionamento durante o período indicado). Un establecemento que non participe na campaña non poderá entregar os códigos da promoción nin canxear os cheques compra.

As bases estarán publicadas e dispoñibles nas páxinas webs www.fecimo.es  e www.comerciodomorrazo.com.

 

 1. PREMIOS

Os premios que constitúen a presente campaña consisten en cheques compra para mercar nos establecementos adheridos á campaña, por un importe total bruto antes de retencións/ingresos a conta de 800 €, repartidos da seguinte forma:

 

PREMIOS DIRECTOS

 

10 PREMIOS DE   50 €                       Total_ 500 €

4 PREMIOS DE 75€              Total_300 €

FECIMO resérvase o dereito a entregar aos gañadores outro premio de iguais ou similares características.

 

 

 

 

 

 

 1. DEREITO A PARTICIPAR E ACCESO Á PROMOCIÓN.

 

Trátase dunha promoción dirixida aos clientes-consumidores das empresas asociadas adheridas. Pode participar calquera persoa física que realizara algunha compra ou servizo no comercio ou empresa asociada participante durante o período de vixencia da promoción (do 01 ao 21 de xullo de 2020).

 

A cada cliente por cada compra superior a 10 € entregaráselle unha tarxeta cun código alfanumérico único impreso, válida para un só uso, que o consumidor poderá validar calquera día da semana, as 24 horas do día e ata ás 23:59 h do 21 de xullo de 2020 a través da web: www.comerciodomorrazo.com. Chegado ese momento, rematará a posibilidade de que os participantes continúen validando códigos.

 

O establecemento participante poderá entregar ata un máximo de 3 códigos pola compra (independientemente do importe), ao seu criterio.

 

Aquelas persoas que non conten con medios técnicos ao seu alcance, poderán acudir á sede de FECIMO para validar os seus códigos.

 

Para participar os usuarios deberán introducir os datos do código único da súa tarxeta.

De seguido, deberán rexistrarse con datos:

NOME

APELIDOS

TELÉFONO

DATA DE NACEMENTO (campo opcional)

E-MAIL

LOCALIDADE DE RESIDENCIA

 

Unha vez cumplimentáranse os campos requeridos de xeito correcto, o sistema informará automáticamente se o participante resultou premiado cun dos PREMIOS DIRECTOS ou non. Na promoción entra en xogo o rexistro da persoa, polo que cantos máis códigos se rexistren máis posibilidades terá de resultar premiada.

 

Os gañadores serán publicados nas páxinas web www.fecimo.es e www.comerciodomorrazo.com e serán contactados polo promotor dacordo cos datos do rexistro. É imprescindible gardar o CÓDIGO posto que solicitaráselle, se resulta premiada.

 

Cada cliente poderá participar tantas veces como códigos obteña mediante a compra ou contratación de servizos, aumentando deste xeito as súas probabilidades de resultar agraciada cun premio.

 

A presente promoción farase con igualdade de oportunidades e con estrito respecto ás normas básicas da boa fe. Por elo, calquera utilización abusiva ou fraudulenta destas bases dará lugar á conseguinte exclusión do participante na promoción.

 

Todos os datos introducidos pola participante deberán ser veraces. No suposto de que o participante rexistrárase con datos falsos ou utilizara de xeito inadecuado tecnoloxía informática para acadar obxectivos fraudulentos, non se terá en conta e quedará excluído da promoción e da posibilidade de optar a premio algún.

A constatación de calquera destas circunstancias suporá a descalificación automática do participante. No caso de constatar as citadas irregularidades con posterioridade á aceptación do premio, FECIMO, resérvase o dereito a exercitar todas as accións legais que lle asistan contra os infractores.

 

 

 1. PROCEDEMENTO DO SORTEO.

 

CÓDIGOS CON PREMIO DIRECTO

 

Antes do comezo da campaña, estableceranse ao azar os MOMENTOS nos que serán entregados os premios directos. Para cada premio, establecerase un MOMENTO dentro do período de tempo de vixencia da campaña. Estes MOMENTOS serán definidos como día_hora_minuto_segundo. Cada premio será asignado ao primeiro código que sexa rexistrado á partir da activación aleatoria do MOMENTO establecido para dito premio. A listaxe de momentos nos que se repartirá cada premio será xerada de forma automática e só será coñecida pola empresa que xestiona a promoción por Internet, que asinará un compromiso de confidencialidade.

 

 

 

 

 1. ENTREGA E ACEPTACIÓN DOS PREMIOS

 

 

Para a entrega dos PREMIOS DIRECTOS ADXUDICADOS, unha vez o sistema detecte que o participante obtivo un premio, automáticamente enviaráselle unha mensaxe por e-mail (ao enderezo facilitado no rexistro) acreditándoo como premiado/a. No prazo de 5 días hábiles o premiado deberá acreditar a súa condición de gañador dirixíndose á sede de FECIMO ou directamente no establecemento comercial no que realizou a compra, que deberá comunicalo á federación, séndolle requerido o código premiado. De non ser así FECIMO porase en contacto co premiado no número de teléfono facilitado ao participar na promoción, No suposto de que o gañador non aceptara o premio nas condicións e prazos establecidos ou, tras 3 chamadas, non puidera ser localizado mediante os datos facilitados o premio quedará deserto.

 

Ningún dos premios da presente promoción poderá ser obxecto de cambio, alteración, compensación o cesión a petición dos gañadores.

 

Os PREMIOS DIRECTOS consistentes en cheques compra de 25€, 50€, 100€, 200€, 250€ e os premios de COMPRA GRATIS serán entregados aos gañadores, no momento en que se acredite dita condición e deberán recollelo nun prazo de 5 días (data límite de recollida de premios: 28 de xullo de 2020)

 

Os gañadores/as de calquera dos premios deberán gastalos nos establecementos adheridos á campaña, nun prazo de 1 MES dende a obtención do premio (establecese como data límite: 28 de agosto de 2020).

 

 1. OUTRAS CONDICIÓNS DOS PREMIOS

 

  • En calquera dos casos,  os premiados deberán entregar a tarxeta co código premiado, nos prazos establecidos previamente para a identificación do premiado. Unicamente será decisión de FECIMO, non requerilo, no caso en que outras circunstancias de clara evidencia, acrediten a condición de premiado.
  • FECIMO resérvase o dereito a non aceptar tarxetas de códigos ilexibles, manipulados, falsos ou con calquera defecto ou anomalía que impidan o seu recoñecemento ou validez de participación nesta promoción.
  • O período de reclamacións ao promotor finaliza en 7 días hábiles transcurridos dende a comunicación ao gañador.

 

 1. LIMITACIÓNS PARA PARTICIPAR

 

FECIMO resérvase o dereito, se concurre causa xusta e previa comunicación de xeito legal, a efectuar calquera cambio, suspender ou ampliar esta promoción. A simple participación implica a aceptación destas bases na súa totalidade, polo que a manifestación, no sentido da non aceptación das mesmas, implicará a exclusión do participante e, como consecuencia, FECIMO, quedará liberada do cumprimento da obriga contraida con dito participante.

 

 

Así mesmo, os participantes comprométense a admitir a decisión interpretativa que FECIMO poida darlle sobre as presentes bases ou sobre calquera cuestión derivada da promoción contemplada nestas.

 

O gañador de calquera dos premios non poderá ser o propietario/titular/socio, os seus empregados, cónxuxe, nin familiar de 1º grao descendente ou ascendente (fillos/pais) do establecemento onde fora entregada a tarxeta de código. Dada a imposibilidade material por parte de FECIMO de identificar as persoas mencionadas anteriormente, de resultar calquera delas agraciadas e de coñecerse tal circunstancia, excluirase como premiado quedando dito premio deserto.

 

Así mesmo, se a persoa que figura no boleto gañador fose un menor, poderá representalo os seus pais ou titor legal.

 

 

 1. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES

 

  • FECIMO non se responsabiliza do uso que do premio realice o agraciado e non será responsable dos servizos nin produtos que terceiras empresas deban prestar con motivo do premio desta promoción.
  • FECIMO non será responsable se a tarxeta de código é ilexible, incorrecto, está danado, perdeuse, sustraíuse ou calquera outra circunstancia allea ao promotor que anule o dereito do gañador a reclamar o premio.
  • FECIMO non será responsable por danos e prexuízos de calquera natureza que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou de continuidade das redes de telecomunicacións ou a web ou o microsite mediante o cal participa na promoción.
  • FECIMO non será responsable se ao tratar de contactar co teléfono do gañador ou o seu correo electrónico están fora de servizo ou non reciben axeitadamente.

 

 1. DEREITOS E DEBERES DE PARTICIPANTES E GAÑADORES.

 

REPERCUSIÓN FISCAL

 

FECIMO non se fará cargo dos impostos derivados da entrega dos premios, salvo aqueles que por lei correspóndalle satisfacer, e, no seu caso, practicará o ingreso a conta ou a retención que poida corresponderlle en virtude da lexislación aplicable.

 

a) De conformidade coa normativa do IRPF os premios desta promoción estarán suxeitos á normativa fiscal en vigor en cada momento, actualmente a Lei 35/2006, de 28 de novembro do IRPF, modificada pola Lei 26/2014 de 27 de novembro, o Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo polo que se aproba o Regulamento do IRPF, o Real Decreto 2004/2009 de 23 de decembro e o Real Decreto-Ley 9/2015 que modifica o anterior.

Neste marco legal, establécese que os premios derivados da participación en xogos, concursos, rifas, ou combinacións ao azar vencelladas á venda e promoción de bens e servizos están suxeitos ao ingreso a conta sempre e cando a base de retención ou ingreso á conta do premios sexa superior a 300 €.

       

b) Con independencia do establecido no punto anterior, o premiado queda obrigado ao cumprimento das súas obrigas contables e fiscais. En concreto, e como suxeito beneficiario do premio deberá declarar e incorporar na súa base impoñible xeral do seu IRPF, a valoración neta  do premio.

 

c) FECIMO queda relevado de calquera responsabilidade relativa ás obrigas fiscais que para o agraciado puideran derivarse da obtención do premio.

 

 

 

 

 

 

TRATAMENTO DOS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

 

A través de la presente Política se informa que los datos personales de los clientes serán tratados de conformidad con los principios de transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, integridad y confidencialidad, así como respetando el resto de obligaciones y garantías establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Para ello hemos actualizado nuestra Política de Privacidad, que afecta a personas físicas y a los interlocutores de empresas, y que sustituye a la que anteriormente regulaba el tratamiento de los datos de FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO, con el objetivo de renovar la confianza del cliente y brindarle una experiencia diferencial.

A los efectos de cumplir con la mencionada normativa y ayudar al Cliente o usuario de FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO a entender cómo se recopilan, emplean, tratan y protegen sus datos personales, FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO le informa de los siguientes aspectos relacionados con su derecho a la protección de datos personales.

 1. Glosario de términos
 2. ¿Quién trata tus datos?
 3. ¿Qué es un dato personal y qué datos tratamos?
 4. ¿Cómo tratamos tus datos?
 5. ¿Para qué tratamos tus datos?
 6. Plazos de conservación de la información
 7. Ejercicio de derechos
 8. Información que compartimos: destinatarios o categorías destinatarios
 9. Seguridad y confidencialidad en el tratamiento de tu información
 10. Tratamiento de datos de menores
 11. Cookies

 

 

 

 

1. Glosario de términos

Para la mejor comprensión de la Política de privacidad, se definen los siguientes conceptos a los que se irá haciendo referencia en la misma:

 • Cliente o titular: persona o empresa que realice y mantenga la relación contractual con FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO
 • Usuario: persona que interactúe en la web de FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO.
 • Interlocutor de empresa: persona designada por interactue para comunicaciones informativas y/o comerciales.
 • Promociones: promociones cuya comercialización se realice bajo FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO

2. ¿Quién trata tus datos?

Identidad: FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO

Dire. Postal: AVD DE VIGO, 91 BJ 36940 CANGAS

Telefono: 986305000

Correo Elect: fecimo@fecimo.es

3. ¿Qué es un dato personal y qué datos tratamos?

Los datos personales consisten en información que identifica o que permite identificar a personas individuales como el nombre, la dirección postal, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono, etc.

Desde FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO, tratamos la información personal que el cliente facilita para la contratación de una promoción, así como la información generada a través de la prestación del mismo. En base al principio de minimización, los datos que podremos tratar serán adecuados, pertinentes y limitados a los necesarios en función de los fines para los cuales son tratados, y respetando siempre la voluntad del cliente.

Los datos que podrán ser objeto de tratamiento, dependiendo de las promociones que el Cliente tenga contratados, así como de los tratamientos adicionales permitidos o autorizados por el Cliente, serán los determinados en las siguientes categorías:

 • Datos de cliente: es el conjunto de datos formado por los datos de contacto, edad, así como cualquier tipo de información recabada
 • Datos de las promociones: tipo de las promociones que han sido contratados por el cliente
 • Datos de visitas web: son los datos de la dirección IP pública de cada conexión realizada por el usuario, incluyendo su fecha y hora de conexión, la consulta al DNS, las páginas webs consultadas o las aplicaciones utilizadas por el cliente, la IP de la web que el cliente consulta, nombre de dominio (URL), apartados visitados dentro de la página web (URI), volumen de datos utilizados, fecha de la conexión e IMSI.

 

No obstante lo anterior, se informa que la participación en las promociones de FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO  podrán implicar el tratamiento de otras categorías de datos no incluidas en esta enumeración, en tal caso, el Cliente será informado en las condiciones de privacidad específicas para cada uno de las promociones afectados, y recabado su consentimiento, si fuera preciso, conforme a la normativa aplicable.

Sin perjuicio de los datos indicados anteriormente, FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO  informa que los datos tratados podrán ser objeto de un proceso de anonimización irreversible cumpliendo con todas las garantías establecidas por la legislación así como las medidas que permita el mercado. A este respecto, señalar que los principios de protección de datos de carácter personal no son aplicables a la información anónima.

4. ¿Cómo tratamos tus datos?

En la presente Política se recoge el detalle de la forma en la que FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO trata los datos personales, y de la cual se ha informado al Cliente.

 

 

¿Qué implica ser Cliente?

El Cliente es el responsable de la relación establecida, y el que acepta las condiciones en las que se desarrolla la misma. En este sentido, garantiza que está facultado y ha obtenido el consentimiento de los usuarios o interlocutores para aceptar las condiciones de privacidad que se establecen en la presente Política así como en las condiciones de cada uno de las promociones en las cuales participe.

5. ¿Para qué tratamos tus datos?

En FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO tratamos los datos del cliente para la participación en la promoción, así como para otras finalidades que el mismo permita o autorice en los términos informados en la presente Política de Privacidad o en las Condiciones específicas de cada promoción.

El Cliente será el único responsable de toda la información que se proporcione a FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO para la gestión de las promociones, garantizando que está facultado y ha obtenido el consentimiento de su titular para la entrega. FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO no se responsabiliza de la utilización de datos falsos, inexactos, incompletos, no actualizados proporcionados por el Cliente.

6. Plazos de conservación de la información

Se informa al cliente de que, en cumplimiento del principio de limitación del plazo de conservación, los datos recogidos serán tratados única y exclusivamente durante el tiempo necesario y para las finalidades para las que se hayan recabado en cada momento. Serán pues mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales.

7. Ejercicio de derechos

De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO informa al cliente que tiene los siguientes derechos derivados de la normativa aplicable:

 • Acceso: permite al titular de los datos obtener información sobre si en FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO estamos tratando datos personales que le conciernen o no y, en tal caso, derecho a obtener información sobre tus datos de carácter personal sometidos a tratamiento.
 • Rectificación: permite corregir errores y modificar los datos que resulten ser inexactos o incompletos.
 • Supresión: permite que los datos sean suprimidos y dejen de tratarse por FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO, salvo que exista obligación legal de conservarlos y/o no prevalezcan otros motivos legítimos para su tratamiento por FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO conforme.
 • Limitación: bajo las condiciones establecidas legalmente, permite que el tratamiento de datos se paralice, de tal manera que se evite por parte de FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO su tratamiento en un futuro, que únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
 • Oposición: en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
 • Portabilidad: permite al interesado recibir sus datos personales y poder transmitirlos directamente a otro responsable en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Para el ejercicio de este derecho, será necesario que el cliente proporcione un correo electrónico válido.

FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el ejercicio de estos derechos gratuitamente, siendo necesario para tal ejercicio que se adjunte copia de su documento oficial de identificación:

 1. Para el ejercicio de cualquiera de los derechos citados anteriormente dirigiendo un escrito postal, indicando en la solicitud qué derecho ejerce y a qué números de teléfono concretos de las que el cliente es titular afecta la citada solicitud, a:
  • Identidad: FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO
  • Dire. Postal: AVD DE VIGO, 91 BJ 36940 CANGAS
  • Correo Elect: fecimo@fecimo.es
 2. Escribiendo un correo electrónico a través de la siguiente dirección, aportando la misma información expuesta en el apartado anterior, a: fecimo@fecimo.es

8. Información que compartimos: destinatarios o categorías destinatarios

Los datos se cederán a  terceros, tales como socios de la Asociación (no sin antes solicitar su consentimiento explícito)  y en los casos en que exista una obligación legal.

9. Seguridad y confidencialidad en el tratamiento de tu información

FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO se preocupa por garantizar la seguridad, el secreto y la confidencialidad de tus datos, comunicaciones e información personal. Por eso, como parte de nuestro compromiso y en cumplimiento de la legislación vigente, hemos adoptado las más exigentes y robustas medidas de seguridad y medios técnicos para evitar su pérdida, mal uso o su acceso sin tu autorización.

Cuando recibimos los datos del cliente, utilizamos rigurosos procedimientos y funciones de seguridad para impedir cualquier acceso no autorizado.

Los datos personales que podamos recabar por medio de las distintas comunicaciones que mantengamos contigo serán tratados con absoluta confidencialidad, comprometiéndonos a guardar secreto respecto de los mismos y garantizando el deber de guardarlos adoptando todas las medidas necesarias y razonables que eviten su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.

 

10. Tratamiento de datos de menores

FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO prohíbe expresamente que aquellos menores que no tengan la edad mínima prevista legalmente en la normativa vigente para poder consentir el tratamiento de sus datos personales por sí mismos, faciliten los mismos a FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO sin el consentimiento previo de sus padres, tutores o representantes legales.

En caso de que el Cliente otorgue la utilización de las promociones a un usuario menor de dicha edad, como responsable del mismo será el encargado de autorizar y decidir ante FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO sobre el tratamiento de los datos del mismo en los términos expuestos en la presente Política.

FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO velará por el uso adecuado de los datos de los menores garantizando el respeto a las leyes que les sean aplicables con las medidas que razonablemente sean oportunas.

En el momento en el que los padres, tutores o representantes legales de estos menores detecten un tratamiento de datos no autorizado podrán presentar sus consultas o reclamaciones dirigiendo un escrito a fecimo@fecimo.es

En Cangas, a 01 de xullo de 2020